Salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser TOPPARTS

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for TOPPARTS, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra TOPPARTS, som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er TOPPARTS i hænde inden to uger fra tilbuddets dato. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for TOPPARTS, uden skriftlig bekræftelse fra TOPPARTS. Priser på websitet vises eksklusiv moms, ekslusiv emballage og fragt og er eksklusiv afgifter.

2. Levering og udbringning

Vi leverer i hele Danmark til gældende fragtrate. Til Færøerne, Grønland, Island og øvrige udland sendes alle forsendelser ufranko. I tilfælde af at der leveres på EURO paller, faktureres disse med 100,- DKK/Stk.

3. Betalingsbetingelser

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 4 % pr. påbegyndt måned, regnet fra den på forsiden angivne forfaldsdag.

4. Forsinkelser

Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er TOPPARTS såvel som køberen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.
Hvis TOPPARTS ikke leverer inden for leveringstiden eller inden for en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelse om forlænget leveringstid, rimelig tid er køberen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til TOPPARTS, at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive at køberen agter at hæve handelen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist.
Såfremt levering ikke er sket inden for den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til TOPPARTS at hæve aftalen.

5. Reklamationsret vedr. mangler

Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7.

TOPPARTS har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. TOPPARTS er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder monteringsomkostninger.

6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

TOPPARTS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af TOPPARTS eller andre, som firmaet har ansvaret for. TOPPARTS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. TOPPARTS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab, herunder monteringsomkostninger.
I den udstrækning, TOPPARTS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde TOPPARTS skadesløs i samme omfang, som TOPPARTS ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Transport skader skal som udgangspunkt reklameres overfor transportør. TOPPARTS dækker ikke transportskader, og vi anbefaler vores kunder at få elektronik sendt som "forsigtig-pakke".

7. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og straks ved konstateringen af misligholdelsen.
Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har TOPPARTS ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før TOPPARTS tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for TOPPARTS.
Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.
Bemærk at på DEMO varer er der begrænset reklamationsret, idet der er tale om brugt materiel.

8. Ejendomsforbehold

TOPPARTS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

10. Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted.

11. Nyhedsmail

Ved aftaleindgåelse kan kundens e-mail bruges til at fremsende tilbud, kampagnetiltag, nyheder og info omkring TOPPARTS eller produkter. Ønskes denne service ikke kan den til enhver tid afbestilles ved at returnere nyhedsmail mærket med "Afmeld" i emne-feltet.